Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Van Wezel accountants en adviseurs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat de links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Van Wezel accountants en adviseurs. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Van Wezel accountants en adviseurs niet aansprakelijk.

 

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Van Wezel accountants en adviseurs.

 

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden door Van Wezel accountants en adviseurs per e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

The information sent by e-mail from Van Wezel accountants en adviseurs is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorisation to read the rest of this e-mail, to copy it or to furnish it to any person other than the addressee. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message.